Последна актуализация: 31 Юли 2023

За въпроси относно нашата Афилиейт програма, не се колебайте да се свържете с нас на [email protected]

1. Въведение

1.1 Настоящите Правила и условия представляват обвързващо споразумение (наричано по-долу „Споразумението“) между Kaizen Gaming International Ltd. и / или свързано дружество от групата компании Betano (наричано по-долу „Kaizen“ или „Betano“, и / или „ние“, „нас“ или „нашето“) и Вас – във връзка с Вашето заявление за създаване на афилиейт акаунт (и афилиейт партньорство, ако заявката Ви е приета), за промотиране на Сайтове/Страници на Betano (или определени наши сайтове, в зависимост от продуктите, които промотирате) чрез създаване на Интернет хипервръзки и други рекламни линкове като банери или линкове в текстово съдържание („линковете“) на Ваш/и сайт/ове (Вашата „страница“) или промоционални имейли (които са одобрени от нас) до страниците на Betano.

1.2 Със заявката да станете част от нашата Афилиейт програма, Вие се съгласявате с Правилата и условията на това споразумение (в зависимост дали сте одобрени) и ни декларирате, че сте ги прочели и ги разбирате, както и ще действате в съответствие с този договор. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение или не сте упълномощени да го направите, може да не участвате в програмата и да прекратите процеса по кандидатстване.

1.3 За да заявите участие в нашата Афилиейт програма, трябва да сте собственик на уебсайта, който се регистрира.

1.4 „Страниците / сайтовете на Betano“ понастоящем се състоят от https://www.betano.bg/ и всички версии на приложенията на тези страници, както и всички други страници, които можем да добавяме периодично.

1.5 Kaizen има право да прехвърли всяко от своите права или задължения по настоящото (включително, без ограничение, задължения за плащане съгласно параграф 5) на всяко свързано лице в рамките на Групата от компании Betano. Групата компании Betano включва всички компании, които пряко или косвено, изцяло или частично, принадлежат и / или са под контрола на крайния холдинг на групата Betano, както е определено в раздел 2 от Закона за дружествата от 1996 г.

1.6 Настоящото споразумение заменя всички предишни Правила и условия на нашата Афилиейт програма.

1.7 Запазваме си правото да променяме всяка част от настоящото споразумение по всяко време. При възможност, ще Ви изпратим известие за всякакви съществени промени на имейл адреса, който сте ни предоставили, преди тези промени да влязат в сила; въпреки това отговорността за запознаване с актуализацията на настоящите Правила и условия е изцяло Ваша, ние си запазваме правото да променяме настоящото споразумение по всяко време. В случай че продължите Вашето участие в нашата Афилиейт програма, след като обявим промените, Вие се съгласявате това да представлява обвързващо  приемане на тези промени. Последната промяна в това споразумение ще бъде на датата, посочена по-горе, така че периодично трябва да проверявате тази страница за актуализации.

2. Присъединяване

2.1 Попълвайки формуляра за кандидатстване и поставяйки отметка в квадратчето, Вие заявявате присъединяване към нашата Афилиейт програма и се съгласявате с Правилата и условията на това споразумение. Формулярът за кандидатстване е неразделна част от настоящото споразумение.

2.2 Решението за одобрение или отхвърляне на Вашето заявление е изцяло по наша преценка. Нашето решение е окончателно и не подлежи на оспорване.

2.3 Ще ви уведомим по имейл, ако Вашето заявление е прието успешно и ще ви дадем инструкции за това какво трябва да направите, за да интегрирате линковете на Вашата страница.

3. Промотиране на Betano страниците

3.1 Съгласно Правилата и условията на настоящото споразумение Вие ​​се задължавате да:

(а) интегрирате и показвате актуалните линкове, предоставени Ви от Betano, по отличителен начин на Вашия сайт, без да променяте формата, подредбата или функцията на линковете, ако нямате предварително писмено съгласие на Betano;

(б) предоставяте на Betano безплатно всички данни и информация, която ни осигурява достъп и при необходимост да извършваме мониторинг на Вашия сайт, за да гарантираме, че спазвате настоящото споразумение;

(в) поддържате надеждно и ни уведомявате, ако променяте съществено дизайна или оформлението или добавяте съдържание, което основателно смятате, че може да наруши нашите политики;

(г) не поставяте никакви линкове на началната страница или на подстраниците на Вашата основна страница, които са насочени към уязвими лица и лица на възраст под 18 години, или които пряко или непряко насочват такива лица към хазартни услуги;

(д) гарантирате, че всички маркетингови дейности отговарят по всяко време на точка 3.1 (е) и 5.21 и отговарят на изискванията за използването и позиционирането на търговските марки на Betano;

(е) ограничават всички дейности по онлайн маркетинг до следните одобрени методи: онлайн реклама, включително експертиза в бранша, нишови сайтове, лични уебсайтове, сайтове за ревюта, видео блогове и уеб блогове, PPC кампании, страници за лоялност и награди, RSS емисии, opt-in имейл, имейл маркетингови кампании (ако сте получили необходимото съгласие за изпращане на такива маркетингови съобщения) и маркетинг в социалните медии. За да използвате методи, различни от изброените по-горе, трябва да получите нашето предварително одобрение. В настоящото споразумение изрично са описани начините, чрез които можете да рекламирате, популяризирате и предлагате на пазара нашите сайтове;

(ж) посочвате ясно във всяка комуникация до потенциални клиенти, че същата се извършва без знанието или участието на Betano и всички възникнали оплаквания, които потребител би могъл да отправи, са насочени към Вас, а не към Betano; и

(з) спазвате всички основателни инструкции от Betano във връзка с настоящото споразумение.

3.2 В периода на действие на настоящото споразумение не Ви е позволено:

(а) да поставяте линкове на уебсайтове, които не са Ваши и не са посочени във Вашия формуляр за кандидатстване, без предварително писмено съгласие от Betano;

(б) да предлагате на физически лица специални придобивки или други стимули (като заплащане) за използване на линковете на Вашия сайт за достъп до сайтовете на Betano;

(в) да четете, прихващате, копирате, записвате, пренасочвате, тълкувате или манипулирате по друг начин всякакви електронни формуляри или други материали, които са ни предоставени от трети страни, както и да попълвате тяхното съдържание;

(г) да модифицират връзките, освен ако в настоящото споразумение е предвидено друго;

(д) да участвате от името на трета страна в транзакции от всякакъв вид в сайтовете на Betano;

(е) да упълномощавате, подпомагате или насърчавате всяко друго лице да извършва каквито и да е транзакции на сайтовете на Betano, които не отговарят на настоящото споразумение;

(ж) да предприемате каквито и да е действия, които заблуждават трети страни (крайни потребители или други) за взаимоотношенията ни с Вас или със сайта, на който се извършват функции или транзакции;

(з) да публикувате или правите достъпни, освен предоставянето на линкове на Вашия сайт съгласно настоящото споразумение, всякакви реклами или рекламно съдържание касаещо сайтовете на Betano;

(и) да увеличавате неправомерно (или да се опитате да увеличавате) таксите, които Betano Ви дължи;

(й) да се опитвате да прихванете, пренасочите или по друг начин да манипулирате трафика от или към уеб сайт, участващ в нашата Афилиейт програма (включително, без ограничение, софтуер, инсталиран от потребителя);

(к) да използвате услугите на несвързани партньори („sub-афилиейти“) за разпространение на оферти и изискване на комисионна за такива дейности, или за изграждане на мрежа от sub-афилиейти с оферти на Betano и медийни холдинги без предварително писмено съгласие от Betano ; или

(л) да използвате ключови думи, рекламни послания или други идентификатори в търсачки, портали, спонсорирани рекламни услуги или други услуги за търсене или препращане, които са идентични или подобни на интелектуалната собственост на Betano (или са част от Betano Групата); да правите оферти или да придобива по друг начин, включително, без ограничение, авторски права, търговски марки (независимо дали са регистрирани или нерегистрирани), други отличителни марки, имена на марки, имена на домейни, графики и дизайни, използвани от Betano във връзка със сайтовете на Betano. Това обаче не се отнася за използването на ключови думи в мета тагове на Вашия сайт, които са идентични или подобни на търговските марки или търговски марки на Betano, включително наименованието „Betano“.

м) да промотирате нерегулиран оператор на регулиран пазар.

3.3 Ако по наша преценка заключим, че сте нарушили някоя от разпоредбите на точка 3.1 или 3.2, ние можем (без да се засягат други права или средства за защита, които можем да имаме) да задържим всички плащания, които иначе биха били дължими на Вас по това споразумение / или да прекратим на настоящото споразумение.

3.4 Нито Вие, нито членовете на Вашето семейство или свързани лица (независимо дали в качеството си на директор, изпълнител, партньор, агент, служител или по друг начин) не може да станете клиенти (както е определено в параграф 5.1) и нямате право на какъвто и да е дял от нетните приходи или други възнаграждения от Betano за такива лица. Членовете на семейство в този контекст включват съпрузи, партньори, родители, деца или братя и сестри.

3.5 Разрешен е само един Афилиейт акаунт на афилиейт. Betano си запазва правото да закрие всякакви дублиращи се сметки и да анулира всички суми, дължими по такива сметки.

3.6 Betano има право да проучва Вашите записки, записи, системи и други материали и информация, свързани с настоящото споразумение и услугите по него, за да определи дали спазвате Правилата и условията. За тази цел Вие ще предоставите на Betano и нашите представители, след разумно предизвестие в рамките на нормално работно време, достъп до Вашите помещения, системи и информация. Betano и неговите професионални съветници имат право да правят копия на записи, които преценят за основателни и Вие ще осигурите необходимото сътрудничество безплатно.

3.7 Не можете да използвате сайта за маркетинг или реклама, където това не е позволено или за лица с ограничен достъп до тези места, да генерирате трафик от места с ограничен достъп, или да заобикаляте ограниченията, наложени от Betano и / или сайтове с ограничен достъп, като позволяват, подкрепят или насърчават. „Ограничени територии“ включват териториите, изброени в списъка, достъпен на сайта на Betano; списъкът може да се променя от Betano периодично. ПАРТНЬОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОПЕРИРА СЪГЛАСНО ТОЗИ СПИСЪК И РЕДОВНО ДА ГО ПРОВЕРЯВА ЗА ПРОМЕНИ. Ако по наша собствена преценка решим, че сте нарушили този параграф 3.7, ние можем (без да се засягат други права или средства за защита, които може да имаме) да задържим всички плащания, които иначе биха били дължими на Вас по това споразумение, и / или да прекратим настоящото споразумение.

4. Задължения на Betano

4.1 Betano предоставя линковете в различни формати (например: flash, анимиран gif и други). Линковете могат, по наше усмотрение, да съдържат специфичен Ad ID („Ad ID“) (съдържащ препратка към Вашия Aff ID), който може да бъде променян от нас периодично. Ad ID може да бъде създаден по време на дадена кампания (например по време на конкретна кампания Betano); В този случай връзката ще бъде установена чрез линка.

4.2 При спазване на правилата и условията на настоящото споразумение, Betano ще положи разумни усилия, за да гарантира, че всеки клиент, който достъпва сайтовете на Betano чрез линковете на Вашия сайт, регистрира се в сайта на Betano и / или впоследствие направи залог в Betano, е идентифициран като такъв от Ваша страна. Betano не носи отговорност по никакъв начин, ако не е в състояние да идентифицира клиент, който Вие сте насочили към сайта. По-специално, моля, обърнете внимание, че ние няма да сме отговорни за действията на крайните потребители или клиенти, ако не отговаряте на изискването за даване на съгласие преди проследяване или ако клиент откаже такова съгласие.

4.3 Ако предоставите на Betano лична информация, ние ще изпълним изцяло всички задължения, установени съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни, изменян и в сила периодично, както и Политика на ЕС за защита на данните за електронни комуникации (Директива 2002/58 / ЕО, изменена с Директива 2006/24 / ЕО и Директива 2009/136 / ЕО и последващите й изменения).

5. Плащания, пране на пари и Вашата самоличност

5.1 В този параграф 5 следните термини се използват със значение:

„Нетни приходи“ – всички брутни суми, получени от Betano по време на срока на споразумението от клиенти, придобити в рамките на същия срок от Вашия сайт и след като извадим следното:

а) суми, изплатени като печалба на клиенти;

б) суми, платени под формата на данъци, мита или налози или други законови удръжки или плащания към органите по одобряването;

в) такси, начислявани от услуги за електронни разплащания или организации за кредитни карти;

(г) лоши дългове;

д) печалби, придобити чрез измамна дейност;

е) възстановявания при изпълнение на Мисии;

(ж) Провизии за транзакции, върнати по указание на банката на картодържателя (т.нар. оспорени плащания);

з) разходите за бонуси, „безплатни залози“ или „безплатни завъртания“, предоставяни на клиентите в рамките на рекламна или маркетингова кампания;

(i) възстановяване на суми на клиенти; и

(й) всички възнаграждения за трети страни или джакпот вноски, които Betano трябва да плати на клиенти или на наши доставчици.

„Лицензионни възнаграждения на трети страни“ означава всички авторски и лицензионни възнаграждения, които Betano трябва да плати на трети страни за законно използване на технология или други продукти, използвани от сайта на Betano периодично; и

„Клиент“ означава посетител на вашия сайт, който имат достъп до сайта на Betano чрез връзките и който се регистрира в Betano (включително предоставяне на валиден имейл адрес и друга информация, която Betano може да изисква) и отваря акаунт. Когато този посетител се присъедини, спазва правилата и условията на сайта на Betano и/или прави първи депозит и/или след това прави залог в Betano или някой от неговите филиали за конкретния продукт или услуга, които са предмет на нашето споразумение с вас (например, ако нашето споразумение се отнася за спортни залагания, ще се броят само завършени спортни залагания и никакви залози на други видове хазартни игри и т.н.). За избягване на всякакво съмнение, това определение изключва:

1. всички крайни потребители, които по това време са съществуващи или бивши клиенти на Betano или друго дружество от групата Betano;
2. клиент, който не е направил депозит в рамките на 12 месеца от регистрацията си чрез Вашия сайт;
3. клиентът, който се е регистрирал чрез Вашия сайт, но не е депозирал за период от 23 месеца.
Kaizen Gaming International Ltd. си запазва правото да премахне партньорския идентификатор/етикет на играчи, попадащи в точки 2) и 3), по свое усмотрение, което винаги ще бъде предшествано от уведомление до партньора.

Нетните приходи, на които се основават изплащанията на Афилиейтите, се изчисляват по следната формула:

Нетни приходи от игри (“NGR”) = Брутни приходи от игри (“GGR”) – (данъци + бонус плащания + оспорени плащания)

5.2 Betano ще Ви изплати (както е посочено в параграф 5.6) публикувания в момента процент (както е посочено на страницата за комисионна във Вашата сметка в Betano Affiliate) от нетните приходи, генерирани по време на срока на споразумението, във връзка със съответните Betano страници. Уточнение: нямате право на възнаграждения върху приходи, генерирани от клиенти след прекратяване на настоящото споразумение. Стандартният/по подразбиране дял на приходите на Betano.bg е 25% от NGR за Афилиейт акаунт.

5.3 Betano периодично може да въвежда други такси спрямо таргет, по отношение на част или на всички сайтове на Betano, в допълнение или независимо от споразумение за плащане на комисионни въз основа на процента от нетните приходи, генерирани през срока на споразумение. Такива плащания могат да бъдат изброени на страницата за комисионна във Вашия акаунт в Betano Affiliate. Betano си запазва правото да прави промени в страницата за комисионни, като например размера на комисионните, на които имате право като същите ще влязат в сила незабавно след като бъдат променени на Вашата страница с комисионни.

5.4 За да запази правото си да получава комисионна от Betano, необходимо условие е Афилиейтът да има поне 10 нови клиенти през последния календарен месец, които са се регистрирали чрез линк на неговия уебсайт. В случай че това условие не е изпълнено, тогава Афилиейтът губи правото да получи месечното плащане и комисионната му се прехвърля към следващия месец (positive carryover). Betano има право да намали или прекрати дела на Афилиейта от нетните приходи и да прекрати споразумение с афилиейти, чиято ефективност е под 5 нови активни регистрации (нови активни регистрации са  потребители, които са направили успешно депозит и / или са направили залог) през последните 3 месеца. Ще Ви уведомим по имейл, ако настъпи подобно намаляне или прекратяване.

5.5 Betano ще Ви предостави информация за плащания, достъпна на affiliates.betano.com, броят на клиентите и ако е приложимо, приходите, генерирани от тези клиенти, които сте получили през предишния календарен месец. В края на календарен месец Betano, ако е приложимо, ще посочи Вашия общ дял от нетните приходи за предходния календарен месец. Ако вашият дял от нетните приходи не надвишава 100 евро, Betano има право да задържи тази сума и да я прехвърли до края на първия календарен месец, през който вашият дял от нетните приходи (включително прехвърлената сума) надвишава 100 евро; по това време плащането се извършва в съответствие с параграф 5.10. Уточнение: ще получите изплащане само през всеки месец, ако има кредитно салдо по-голямо от 100 евро.

5.6 Kaizen Gaming си запазва правото по свое усмотрение да прилага административна такса на платформата, която може да варира от 1% до 10% върху брутния приход от игрите.

5.7 Негативен пренос на комисионна. Афилиейт програмата на Betano има (по подразбиране) пренос на негативна комисионна всеки месец. Ако в края на месеца комисионната е отрицателна, сумата за този месец се прехвърля към следващия месец и изчислението за новия месец започва с тази отрицателна сума като начална точка за комисионната.

Пример: Комисионна септември 2020: – 1000 €. Комисионна октомври 2020: 3000 €. Крайната платена комисионна за октомври 2020 г. е 2000 €.

5.8 С настоящото споразумение се съгласявате Betano да издава фактури на Ваше име за транзакциите, докато споразумението не бъде прекратено в съответствие с параграф 12. Не можете да издавате фактури за транзакциите, обхванати от настоящото споразумение.

5.9 Задължавате се незабавно да уведомите Betano, ако:

(а) променете Вашия ДДС статус, например, ако се регистрирате по ДДС или ако Вашият номер се промени;

(б) вече не сте регистрирани по ДДС; или

(в) продавате Вашия бизнес или части от него.

5.10 Вие се съгласявате да уведомите Betano в рамките на 14 дни от издаването на фактурата, ако тя е неправилна.

5.11 Вие се съгласявате, че ДДС-то (ако има такова), посочено във фактурата за транзакциите по настоящото споразумение, които ние издаваме на Ваше име, е данъкът, който Вие дължите на съответния данъчен орган.

5.12 Освен ако не е упоменато друго в писмена форма, съответният дял от нетните приходи на Betano в края на всеки календарен месец, ще бъде изплатен в рамките на 35 дни след края на съответния календарен месец и при издаване и предоставяне на съответната фактура, съгласно точка 5.5. Този дял от нетните приходи ще бъде изплатен в евро, включително ДДС, ако е приложимо, по преценка на Betano.

5.13 Вие трябва да ни обезщетите срещу всякакви загуби, искове, щети, разходи, разноски (включително, но не само, последващи щети и загуба на печалба, разумни съдебни разходи и всякакви приложими данъци и такси) и отговорност, пряко или косвено понесена от нас в резултат на всяко нарушение на точка 5.11 от Вас или в резултат на различно състояние по ДДС от това, което сте ни предоставили.

5.14 Полагаме всички усилия да извършим плащанията, които Ви дължим своевременно. Ние обаче не носим отговорност за закъснения или забавяния, върху които нямаме контрол. Например, промените във Вашите контакти или банкови данни, за които сте ни уведомили, могат да доведат до забавяне до 60 дни при извършване на неизплатени плащания. Ако установите, че плащанията Ви са просрочени, моля, свържете се с нас незабавно и ние ще се опитаме да разрешим казуса възможно най-скоро.

5.15 Полагаме всички разумни усилия да Ви извършим плащания въз основа на данните за плащането, които сте ни предоставили. При определени обстоятелства обаче, поради независещи от нас причини, е възможно да не успеем да извършим плащания (например, ако предоставените банкови данни са неверни или непълни). В този случай, за период до шест (6) месеца, ще положим разумни усилия, за да се свържем с Вас чрез данните за контакт, които последно сте предоставили в писмен вид на Betano, за да получим информация за алтернативно плащане. Ако след този период от време, все още не можем да извършим плащанията, можем да затворим или спрем Вашия акаунт без допълнително известие, като Вие ще загубите правото на изплащане.

5.16 Ако е допусната грешка при изчисляването на Вашия дял от нетни приходи, Betano си запазва правото да коригира това изчисление по всяко време и да възстанови от Вас всички суми, надплатени от Betano (включително, без ограничение, от време на време намаляване на бъдещи плащания, което в противен случай биха били дължими от нас).

5.17 Принципът на Betano е да се стреми да предотвратява и докладва на компетентните органи за пране на пари и други незаконни дейности, които активно подкрепят изпирането на пари или финансирането на терористична или престъпна дейност, ако това е в сферата на нейното влияние. Betano си запазва правото да се опита да потвърди Вашата самоличност чрез предоставената от Вас информация, чрез получаване на информация от официални източници или по какъвто и да е друг начин, който компанията счете за необходим.

5.18 Задължавате се да ни предоставите всякаква подкрепяща документация (например, някое от следните за физически лица: копие на валиден паспорт, копие на валидна шофьорска книжка, копие на сметка за комунални услуги, банково извлечение или за юридически лица: копие на документ за учредяване; Собственик на компанията и самоличността на директорите на компанията), която ние изискаме и сте осведомени, че плащанията могат да се забавят, ако не бъдат предоставени подкрепящи документи.

5.19 Потвърждавате, удостоверявате и се задължавате по всяко време да:

(а) спазвате всички закони, правила и разпоредби, които се прилагат за изпълнението на задълженията по настоящото споразумение;

(б) спазвате всичките Ваши задължения, установени съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR), както и всички други задължения, които може да имате съгласно Закона за защита на личните данни, изменен и в сила периодично и директивите на ЕС за защита на данните относно електронните комуникации (Директива 2002/58 / ЕО, изменена с Директива 2006/24 / ЕО и Директива 2009/136 / ЕО и нейните последващи изменения); спазвате и всички други приложими закони и разпоредби за поверителност по целия свят. Съгласно Декларацията за поверителност информацията (не само лична информация) не може да бъде извлечена или съхранявана на лични устройства / устройства на човек, освен ако лицето: (i) е било ясно и напълно информирано защо това се случва и (ii) е дало тяхното съгласие. Трябва да уведомите потребителите на Вашия уебсайт, че технологията за проследяване ще бъде инсталирана на техния твърд диск, когато щракнат върху връзките и трябва да получите съгласието им за това проследяване, преди да извлечете или съхраните информация от компютър, смартфон, мобилен телефон, таблет или друг устройство. Вие потвърждавате, че всички данни, свързани с клиенти са и ще останат изключителна собственост на Betano. Всеки достъп до данни, свързани с клиенти, се извършва единствено в качеството Ви на обработващ данни по смисъла на GDPR.

(в) ако е приложимо, спазвате всички приложими закони, законодателство и кодекси срещу подкупите и корупцията („Съответни изисквания“);

(г) спазвате всички приложими насоки или указания, предоставени от Betano от периодично („Съответни политики“);

(д) имате и поддържате политики и процедури през целия срок на настоящото споразумение, за да гарантира спазването на съответните изисквания и съответните политики и да ги прилагате по целесъобразност;

(е) незабавно да уведомявате Betano за всякакви искания или претенции за необосновани финансови или други предимства от всякакъв вид, които може да имате във връзка с изпълнението на настоящото споразумение; и

(ж) потвърдите писмено и в рамките на разумен период от време по искане на Betano, че спазвате тази клауза.

5.20. Трябва да предоставите доказателства за съответствие, които Betano може основателно да изисква.

5.21 Нарушението на параграф 5.18 се счита за съществено нарушение на настоящото споразумение.

5.22 В съответствие с Правилата и условията на лицензирането от компетентния орган за хазартни игри и други условия, Betano се ангажира да гарантира, че трети страни отговарят на следните условия и следователно: (а) се съгласявате да правите това от името на Betano да като сте обвързани от същите лицензионни условия и правила за поведение като Betano, например чрез подкрепа на Betano при показване на информация или предоставяне на връзки (например връзка към уебсайта на компетентния орган за хазарт), които компетентният орган по хазарта може да поиска; (б) да спазват всички технически стандарти за онлайн хазартни системи, които компетентният орган по хазарта може да определи; и (в) предоставя на Betano информацията, която Betano може да изиска, за да предостави необходимата информация и да изпълни други задължения към компетентния орган по хазарта; (г) Betano може да прекрати настоящото споразумение с незабавен ефект, ако сте нарушили разумното становище на Betano срещу параграф 5.20 или сте действали по друг начин по начин, противоречащ на лицензирането и други изисквания на компетентния орган за хазартни игри.

5.23 Отговорността за Вашите маркетингови и промоционални дейности е изцяло Ваша и трябва да ги провеждате по отговорен начин и в съответствие с всички приложими закони, разпоредби и рекламни кодекси. По-специално, трябва: (а) да приложите подходящи мерки за защита на данните и сигурност; и (б) изпълнявате задълженията си по параграфи 5.18 (б) и 3.7. Трябва незабавно да се съобразите с претенциите на Betano по отношение на параграф 5.21. Ако не го направите, Betano си запазва правото да прекрати настоящото споразумение с незабавен ефект.

5.24 За всички суми, които Betano трябва да плати съгласно или във връзка с настоящото споразумение, ние можем по наша преценка да решим кой субект от Групата на Betano ще извърши плащанията и в каква пропорция.

5.25 Нищо в настоящото споразумение не може да създаде или да се тълкува като партньорство или връзка между страна и агент или работодател и изпълнител между Вас и нас. Вие отговаряте пред данъчните власти и митническите и акцизните органи или други съответни органи за всички дължими данъци върху или във връзка с плащания, които получавате от нас, както и се задължаватe да обезщетите Betano за всяко задължение, което може да възникне в това отношение.

6. Грешки

6.1 Betano полага всички усилия да гарантира, че няма грешки при изчисляването на сумите, които трябва да Ви бъдат изплатени. Човешки, системни грешки и / или грешки на трети страни обаче понякога могат да възникнат. Betano си запазва правото да коригира очевидни грешки и да анулира плащанията (включително правото на възстановяване на суми, ако плащанията са извършени по грешка), когато са възникнали.

6.2 В случай на груби грешки в извършените плащания (например, ако извършено плащане се различава съществено от предишни или съпоставими плащания / периоди и / или плащането очевидно е грешно при всички обстоятелства) платената сума ще бъде балансирана в съответния размер. Ако сте кредитирани с неправилни суми, Вие носите отговорност и се съгласявате незабавно да уведомите Betano за грешката. Вие се съгласявате да си сътрудничите изцяло на Betano за коригиране на всички грешки, включително изплащането на всички надплатени суми. Betano може да компенсира всички задължения за плащане, които може да имате към нас, от бъдещи задължения за плащания, дължими Ви по това споразумение.

7. Измами, отговорно залагане, защита на непълнолетни и предотвратяване на престъпления

7.1 Betano си запазва правото да търси наказателни или други санкции, наложени срещу Вас, ако подозираме, че сте участвали в някаква измамна, несправедлива или престъпна дейност и ние ще разкрием тази информация на съответните органи или друга съответна трета страна, ако това се изисква. Измамническите действия включват действия, които се извършват недобросъвестно и / или действия, предназначени да заблудят Betano или член на Групата компании.

7.2 Betano се стреми да направи залаганията приятно и забавно преживяване, като в същото време поема сериозно породената отговорност. Поради това се стремим да:

а) гарантираме, че хазартът се провежда по очевидно честен и открит начин, за да се защитят клиентите;

б) гарантираме, че децата и другите уязвими лица са защитени възможно най-добре;

(в) предотвратяваме хазартната дейност да доведе до престъпление или нарушаване на реда.

7.3 Вие се съгласявате да не нарушавате съзнателно или по небрежност разпоредбите на параграф 7.2, като действате или пренебрегвате действията или причинявате конфликти от страна на Betano.

7.4 Betano си запазва правото да преустанови или прекрати незабавно всяка Афилиейт сметка, за която смятаме, че е замесена в измама, пране на пари и / или други форми на незаконна или подозрителна дейност, да задържи всички суми, дължими към такава сметка и информация, която счетем за основателно да се докладва на съответните органи.

8. Лиценз за използване на търговските марки

8.1 С настоящото Ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем, отменяем лиценз, изключително за срока на действие на настоящото споразумение, за използване на интелектуалната собственост на Betano, включително, без ограничение, всякакви лога, търговски марки, търговски наименования, дизайни или подобни идентифициращи материали, които принадлежат или са собственост на Betano или член на Групата компании или са лицензирани за тях („търговските марки“), както и чрез нашата онлайн медийна галерия и чрез електронни бюлетини изключително във връзка с представянето на линкове на Вашата страница или във връзка с промоции по имейл с търговските марки, които пускаме предварително.

8.2 Не можете да подавате сублицензии, да възлагате или да прехвърляте по друг начин този лиценз без предварителното писмено съгласие на Betano. Вашето право да използвате търговските марки и други отличителни марки или думи е ограничено до лиценза за използване на линковете и произтича единствено от тях.

8.3 Този лиценз автоматично се прекратява при прекратяване на настоящото споразумение по каквато и да е причина.

8.4 Нямате право да се позовавате или да оспорвате недействителността или неприложимостта на търговските марки по какъвто и да е начин, нито да предприемате каквито и да било действия, които биха навредили на нашите права или правата на нашия Лицензодател върху търговските марки, или да се представяте по друг начин, да уязвявате марките или да разхлабвате репутацията (която принадлежи изключително на Betano).

8.5 Не можете да се регистрирате или да се опитвате да регистрирате търговски марки, наименования на брандове, лога или подобни идентифициращи материали, които могат да доведат до объркване или по друг начин да се асоциират с нашите търговски марки или други права на интелектуална собственост, или да се опитвате да участвате в такива регистрации / и от трети страни.

8.6 Съгласявате се да не регистрирате или да не се опитвате да регистрирате имена на домейни, които са подобни на страниците на Betano или правата на интелектуална собственост на Betano (или всяка интелектуална собственост, принадлежащи Групата компании), или да регистрирате по всяко време, или да опитвате да имате същите регистрирани от трети страни, включително (за уточнение) всякакво погрешно представяне, други варианти на имена на домейни или други подобни форми. Ако нарушите този параграф 8.6, ние имаме правото да Ви забраним да използвате такъв домейн незабавно и да го прехвърлите на нас или трети страни, избрани от нас.

8.7 Вие се съгласявате да ни сътрудничите за защита на търговската марка срещу нарушения от трети страни или други атаки.

9. Допълнителни гаранции

9.1 Всяка страна по настоящото споразумение представлява и гарантира на другата, че притежава правата и собствеността, за да бъде страна в настоящото споразумение, да предостави на другата страна правата и лицензите, предоставени по настоящото споразумение и да изпълни задълженията си по настоящото споразумение и ще да ги запази за срока на настоящото споразумение.

9.2 Вие носите изключителна отговорност за работата и съдържанието на Вашия уебсайт и представлявате, гарантирате и се съгласявате, че той не съдържа клеветнически, сексуално явен, незаконен, нарушаващ, заплашващ, нецензурен, тормоз, расов, етнически или друг вид обидни или дискриминационни, насилствени, политически експлозивни или противоречиво по друг начин съдържание или нарушава нашите права или правата на трети страни и не се свързвате с такъв материал. Ние не носим отговорност за искове на трети страни във връзка с Вашия уебсайт или свързани продукти или услуги и Вие трябва да ни обезщетите изцяло за евентуални загуби, които ние или който и да е член на нашата група компании можем да претърпим във връзка с такива искове (преки или косвени).

9.3 Вие заявявате и гарантирате, че сте навършили пълнолетие за участие в хазартни дейности в съответствие със законодателството във Вашата държава. Партньори на възраст под 18 години нямат право да участват в нашата Афилиейт програма.

9.4 Представяте и гарантирате, че няма да пряко или непряко: (а) денонсирате Betano, членовете на неговата група или сайтовете Betano чрез действия или бездействия или да навредите на интересите, репутацията или добросъвестността на такива страни и сайтове; или (б) да участвате в дейности, които основателно смятате, че са неподходящи или измамни.

10. Отказ от отговорност

10.1 Страниците и връзките на Betano се предоставят „такива, каквито са“, без никакви гаранции, изрични или подразбиращи се и всички гаранции, включително гаранции за продаваемост, ненарушаване на правата на интелектуална собственост, годност за определена цел, както и пълнотата или точността на съдържанието му се изключва в най-голямата степен, разрешена от закона. Нито Betano, нито неговите лицензодатели гарантират, че предоставянето на материали и съдържание на или към връзки към или от сайтовете на Betano и / или връзките са непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки, или че не съдържат вируси или грешки.

11. Обезщетение и отговорност

11.1 Вие се задължавате да обезщетите Betano и да ни освободите от всякаква отговорност за всякакви загуби, искове, щети, разходи, разноски (включително, но не само, последващи щети и загуба на печалба, съдебни разходи и съдебни разноски и дължимо ДДС), които пряко или непряко могат да ни засегнат в резултат на нарушение или неспазване от Ваша страна на Вашите задължения или гаранции по това споразумение.

11.2 Нищо в настоящото споразумение не представлява ограничение или изключване на отговорността на някоя от страните за смърт или телесна повреда или за всяко нарушение на обезщетението по настоящото споразумение, за което отговорността не е ограничена.

11.3 Ние не носим отговорност пред Вас, въз основа на договор, непозволено увреждане или по друг начин (включително отговорност за небрежност), за каквато и да е пряка или непряка загуба на бизнес, приходи или печалба, загуба на очаквани спестявания или разхищение или унищожаване на данни или за случайни или последващи щети.

11.4 Ние не носим отговорност за загуби или щети, които може да претърпите в резултат на непреодолима сила, прекъсване на електрозахранването, търговия или индустриални действия, активност, грешки или пропуски на което и да е правителство или орган, намеса или провал на телекомуникационните услуги или мрежи или всякакви други действия, пропуски, закъснения или небрежност, причинени от трети страни или по друг начин извън нашия контрол.

11.5 Задължението на Betano в никакъв случай не надвишава сумата от стойността, изплатени Ви от нас за период до максимум 12 месеца преди датата, на която е възникнало задължението.

11.6 Ние не носим отговорност за искове или спорове между Вас и потребител на Вашия уебсайт.

12. Прекратяване

12.1 Настоящото споразумение ще започне (или, в случай на съществуващи партньори) на датата, на която Betano Ви уведомява (или Ви информира, в случай на съществуващи партньори), че Вашето заявление е било и остава успешно за включване в Афилиейт програмата на Betano и е валидно до прекратяване в съответствие с настоящия раздел 12.

12.2 Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение незабавно с писмено предизвестие, ако е назначен принудителен, несъстоятелен или управител на активи за всички или част от активите на другата страна, или друга страна от Регистъра на фирмите в страната, в която е регистрирана, или е издадена заповед или резолюция за ликвидация на другата страна (освен ако тази заповед или резолюция не са част от доброволен план за преструктуриране или сливане на тази страна като част от предприятие в състоятелност и образуваното дружество, ако е друго лице, се ангажира да бъде обвързано от настоящото споразумение), ако срещу Вас е открито производство по несъстоятелност или ако сте обект на подобна процедура във всяка част на света, както е описано в параграф 12.2.

12.3 Betano може да спре или прекрати настоящото споразумение незабавно чрез известие до Вас: (а) ако нарушите съществено която и да е разпоредба от настоящото споразумение и не успеете да отстраните това нарушение (ако е отстранимо) в рамките на срока, определен от Betano; (б) в съответствие с правата в точка 3.3, точка 3.7, точка 5.20, точка 5.21 или точка 7.4; или (в) ако нарушите някоя от гаранциите в това споразумение. Betano си запазва правото да удържи всички дължими суми при такива обстоятелства (независимо дали сумите се дължат от нарушението или не).

12.4 Betano може по свое усмотрение да спре или прекрати настоящото споразумение чрез известие, в случай че приемем, че не сте квалифицирани като партньор по някаква причина. Betano не е задължен да разкрива причините във връзка с такова спиране или прекратяване. Ако Betano разкрие причините за такова спиране или прекратяване, ние можем да задържим и / или да отменим плащания, които иначе биха били дължими на Вас.

12.5 Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение по всяко време (без причина), като изпрати седем (7) дни писмено предизвестие до другата страна.

12.6 Прекратяването на настоящото споразумение не засяга правата на страните, които могат да възникнат на или след датата на прекратяване.

12.7 При прекратяване на настоящото споразумение по каквато и да е причина, Вие трябва да премахнете от Вашия сайт всички линкове и друго съдържание, което се притежава или разработва, лицензира или създава от Betano и / или Ви се предоставя от Betano във връзка с настоящото споразумение и всички права и лицензи предоставени Ви в настоящото споразумение, които ще бъдат прекратени незабавно.

12.8 Можем да приспаднем всички дългове и задължения, на които Betano може да има право, от задължения и дължими към Вас плащания.

12.9 Уточнение: нямате претенции за какъвто и да е дял от приходите по отношение на приходи, генерирани от клиенти след прекратяването на настоящото споразумение.

13. Общи

13.1 Настоящото споразумение (включително формуляра за кандидатстване) съдържа цялото споразумение между страните по отношение на техния предмет и заменя всички предишни споразумения и разбирателства между страните по отношение на техния предмет.

13.2 Не можете да прехвърляте или сублицензирате Вашите права и / или задължения по това споразумение без предварителното писмено съгласие на Betano.

13.3 Всяко забавяне, неуспех или пропуск от страна на която и да е страна при прилагането на който и да е член или разпоредба на настоящото споразумение срещу другата страна, не представлява отказ от правото на тази страна по настоящото споразумение или по някакъв начин възпрепятства или ограничава правата да се тълкуват по този начин.

13.4 Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се счита за изцяло или частично невалидна или неприложима, оспорената разпоредба не се прилага (или част от нея), сякаш е била заличена от настоящото споразумение, а останалите разпоредби (включително останалата част от въпросната разпоредба) остават валидни и приложими.

13.5 Цялата комуникация с Betano относно настоящото споразумение се осъществява по имейл: [email protected]. Betano ще Ви изпрати всички съобщения съгласно настоящото споразумение на имейл адреса, посочен във формуляра за кандидатстване или на всеки друг имейл адрес, който сте предоставили на Betano в писмена форма.

13.6 По време на срока на настоящото споразумение може да Ви бъде поверена конфиденциална информация, свързана с бизнеса, операцията или основната технология на Betano и / или Афилиейт програмата на Betano. Вие се съгласявате да предотвратите разкриването на поверителна информация на трети страни, външни лица или нейното  неразрешено използване, освен ако преди това не сте получили писменото съгласие на Betano. Можете да използвате тази поверителна информация само за целите на изпълнението съгласно настоящото споразумение. Вашите задължения за поверителна информация се отнасят и за прекратяването на настоящото споразумение и Вие се задължавате да ни обезщетите за всяка загуба, произтичаща от неразрешено и / или незаконно разкриване и / или използване на каквато и да е поверителна информация.

13.7 Настоящото споразумение и неговото тълкуване се уреждат от законите на Малта и всяка страна се подчинява на изключителната юрисдикция на съдилищата на Малта за уреждане на споровете по настоящото споразумение.